Menu
Click to order
Vaše objednávka
Total: 
Vaše jméno a příjmení
Váš Email
Doručení
Vaše telefonní číslo
Informace o zpracování osobních údajů
Společnost TABLO s.r.o., IČO 03290905, se sídlem Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 229668 (dále jen „TABLO"), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu osobních práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich údajů společnostní TABLO.

TABLO zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice Q5/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR"), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vymezení užitých pojmů

 1. osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 2. subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 3. správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 4. zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 5. příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 6. zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
veřejná evidence - veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah zpracování osobních údajů společností TABLO:
TABLO zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • při prodeji v kamenném obchodě nezpracovává TABLO žádné osobní údaje;
 • při provozování bonusového programu pro zákazníky kamenného obchodu zpracovává TABLO jen takové identifikační (jméno, příjmení), eventuálně kontaktní údaje (telefonní číslo, kontaktní adresa, e-mailová adresa), které si účastník bonusového programu k účelu správného připsání bonusu na jeho bonusový účet sám zvolí;
 • při prodeji v e-shopu zpracovává TABLO osobní údaje nezbytné pro doručení a vyúčtování produktů, vyřízení odstoupení od kupní smlouvy a reklamace, jmenovitě identifikační údaje (titul, jméno, příjmení), adresní údaje (doručovací, eventuálně fakturační adresa), kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa, číslo účtu pro vrácení kupní ceny).
Zdroje osobních údajů
TABLO získává osobní údaje výlučně od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.
Zpracovatelé a příjemci
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti TABLO a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli TABLO, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.
Zpracovateli osobních údajů TABLO jsou:

 • ECS economic services s.r.o. při vedení účetnictví TABLO;
 • Giant interactive s.r.o., na jehož platformě provozuje TABLO e-shop;
 • osoby, které poskytují TABLO právní služby a jiné osoby, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností TABLO.
TABLO zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností TABLO technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje TABLO i od zpracovatelů osobních údajů, s nimiž má uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

TABLO informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání osobních údajů vyžadovat.

TABLO nepředává osobní údaje pro marketingové účely třetích osob.
Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou přístupné ze zahraničí.
Práva subjektů údajů
Právo na informace: Subjekt údajů má právo kdykoli požadovat informace o svých osobních údajích zpracovávaných TABLO, o jejich původu, příjemcích nebo ka­tegoriích příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovány přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

Právo odvolat souhlas: Udělený souhlas ke zpracování osobních údajů, můžete subjekt údajů odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K od­volání souhlasu postačuje zaslat e-mail na obchod@tablo.today, eventuálně na poštovní adresu uvedenou v záhlaví.

Právo na opravu: Subjekt údajů může žádat o změnu svých nepřesných či nesprávných osobních údajů.

Právo na výmaz a omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů. K tomu postačuje zaslat e-mail na obchod@tablo.today, eventuálně na poštovní adresu uvedenou v záhlaví. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňověprávním, obchodněprávním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. Subjekt údajů bude o provedení výmazu či omezení zpracování informován.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Na žádost subjektu údajů vydá mu TABLO jejich opis v běžně používaném formátu.

Právo podat námitku: Subjekt údajů má právo podat kdykoli a bez udání důvodů námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu TABLO. K tomu postačuje zaslat e-mail na obchod@tablo.today, eventuálně na poštovní adresu uvedenou v záhlaví. Na základě toho bude subjekt údajů z přímého marketingu TABLO vyřazen.
Contact us with any convenient way:

E-mail: hello@company.com
Phone: +123 466 567 78
Social networks: Facebook | Instagram | Youtube

© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc
Made on
Tilda